บริษัท เอชวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

HV MACHINERY COMPANY LIMITED

บทความบริการหลังการขาย

 การบริการหลังการขาย
บริษัท เอชวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549  สำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยประกอบกิจการ เข้าเครื่องจักร ส่งออกเครื่องจักร  และอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด โดยนำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน

หลักการทำงาน
บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายเทคนิคด้านเครื่องจักรกลโดยตรง ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา และออกไปบริการหลังการขาย อีกทั้งยังมีบริการซ่อมเครื่องจักรทุกชนิด 
 
การรับประกันคุณภาพของสินค้า
รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งรวมถึงอะไหล่ พร้อมการบำรุงรักษาเครื่อง ในกรณีที่เกิดจากการใช้งานปกติ (ไม่รวมกรณีอุปกรณ์ ชุดตกแต่ง ชำรุดแตกหัก ที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทและวัสดุสิ้นเปลือง)
 
การบริการหลังจากหมดระยะรับประกัน
สัญญาบริการรายปีแบบรวมอะไหล่
สัญญาบริการรายปีแบบไม่รวมอะไหล่
เรียกเป็นรายครั้ง
การติดตั้ง สาธิต และอบรมการใช้งาน
บริษัทจะจัดอบรมการใช้งานให้กับพนักงานของท่าน เพื่อให้สามารถใช้เครื่องอย่างถูกวิธี ฟังชั่นต่างๆ และเทคโนโลยี ของเครื่อง เพื่อให้องค์กรของท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เครื่อง
 
ขอบเขตการให้บริการ โดยมีขอบเขตการให้บริการดังต่อไปนี้
ผู้ขายจะให้บริการในเวลาปกติ 8.00-17.00 น. และจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเช็คเครื่องเป็นราย12 เดือน ทุกๆ 6 เดือน / ครั้ง เป็นจำนวน 2 ครั้ง 
ในกรณีที่เครื่องขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมงทำการ  ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่จากต่างประเทศรอสินค้าไม่เกิน7-14 วัน
ผู้ขายจะให้บริการเฉพาะในเวลาทำการของบริษัท จันทร์ ¬– เสาร์ เวลา (8.00 – 17.00) น. 
ผู้ขายจะให้บริการดังกล่าวข้างต้นโดยไม่คิดค่าอะไหล่และค่าแรงใดๆ เพิ่มเติมจากราคาที่ตกลงในสัญญา และผู้ซื้อจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย หรือขนย้ายเครื่อง และค่าเดินทางกับค่าที่พักตามจริง สำหรับเครื่องที่ติดตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพ ฯ และเขตอำเภอที่ตั้งศูนย์บริการ
ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องเสียหายขึ้นกับเครื่อง นอกเหนือจากการบริการประจำแล้ว ผู้ขายจะจัดช่างที่ชำนาญไป ทำการ แก้ไขให้ทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และทุกครั้งที่ผู้รับจ้างเข้าทำการให้บริการ ผู้ขายจะให้คำปรึกษา และคำแนะนำใน การใช้งานที่ถูกต้อง ตลอดจนการดูแลรักษาเพื่อป้องกันเหตุเสียหายอันไม่ควรให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ
ในระยะเวลาที่ให้ผู้ขายบำรุงรักษาเครื่อง ดังกล่าว ผู้ซื้อสัญญาจะไม่ให้ผู้อื่นนอกจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้ปรับแต่งหรือซ่อมแซมเครื่อง เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นหากเครื่องเกิดขัดข้องเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบ และหมดหน้าที่ในการปรับแต่งซ่อมแซมเครื่องดังกล่าว และผู้ขายสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าบริการเพิ่มเติมหากผู้ซื้อจะแจ้งให้ไปตรวจ ปรับแต่ง ซ่อมแซม เครื่องดังกล่าวอีก
ผู้ขายมีทีมเซอร์วิส 6 ทีมๆ ละ 2คน และมีช่างจากโรงงานผู้ผลิต (ประเทศจีน) มาประจำที่ประเทศไทย เพื่อคอยดูแลเครื่องจักรที่มีปัญหาได้อย่างทันท่วงที
Call Service Center มือถือ 095-5940736 / 080-427-1441 (ตลอด24ชม.)